# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 27 2820 72 11
احمد باقری 15 517 18 3
مهدی بهزاد 17 985 28 13
عاتکه سادات ترحمی 8 229 7 0
مریم رجبی 25 2170 64 3
سیده مریم سجادی 12 426 19 0
مهدی صالحی 15 677 25 15
علی عرب 12 326 13 15
علی عموزاده 17 893 35 0
مصطفی فضلی - - - -
فریده نبی زاده چیانه 5 86 4 4
فیروزه نعمتی 19 1384 48 0
اسکندر کلوری 19 1458 37 4
نادیا کوکبی 19 1336 31 1
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 24 2428 122 127
احمد باقری 13 415 33 39
مهدی بهزاد 16 808 51 88
عاتکه سادات ترحمی 7 192 34 37
مریم رجبی 24 1900 104 123
سیده مریم سجادی 12 347 37 55
مهدی صالحی 14 623 67 83
علی عرب 11 250 27 42
علی عموزاده 15 754 71 77
مصطفی فضلی 15 723 58 84
فریده نبی زاده چیانه 3 15 8 7
فیروزه نعمتی 16 1168 79 79
اسکندر کلوری 17 1225 62 72
نادیا کوکبی 15 977 52 59
Top