نمایش 1 - 8 از 14 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 28 3097 77 11
احمد باقری 15 567 21 4
مهدی بهزاد 17 1099 32 13
عاتکه سادات ترحمی 8 250 7 0
مریم رجبی 26 2382 68 3
سیده مریم سجادی 13 462 21 0
مهدی صالحی 17 777 30 15
علی عرب 12 362 13 15
علی عموزاده 18 1007 37 0
مصطفی فضلی - - - -
فریده نبی زاده چیانه 6 115 4 4
فیروزه نعمتی 20 1513 53 6
اسکندر کلوری 19 1542 38 4
نادیا کوکبی 19 1440 32 1
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 11 408 40 45
احمد باقری 13 446 35 41
مهدی بهزاد 16 876 56 97
عاتکه سادات ترحمی 8 206 35 37
مریم رجبی 24 2087 108 135
سیده مریم سجادی 12 374 37 56
مهدی صالحی 16 700 65 77
علی عرب 11 281 31 45
علی عموزاده 16 844 74 78
مصطفی فضلی 16 801 59 89
فریده نبی زاده چیانه 3 23 9 9
فیروزه نعمتی 19 1272 82 80
اسکندر کلوری 17 1290 63 74
نادیا کوکبی 16 1045 54 61
Top