نمایش 1 - 8 از 14 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 26 2751 72 11
احمد باقری 15 525 18 3
مهدی بهزاد 17 978 28 13
عاتکه سادات ترحمی 8 228 7 0
مریم رجبی 25 2110 64 3
سیده مریم سجادی 12 416 19 0
مهدی صالحی 15 663 24 15
علی عرب 12 308 12 13
علی عموزاده 17 872 33 0
مصطفی فضلی - - - -
فریده نبی زاده چیانه 5 83 4 4
فیروزه نعمتی 18 1364 48 0
اسکندر کلوری 19 1436 37 4
نادیا کوکبی 19 1319 31 1
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 24 2377 122 127
احمد باقری 13 411 31 35
مهدی بهزاد 16 796 51 88
عاتکه سادات ترحمی 7 192 34 37
مریم رجبی 24 1849 104 123
سیده مریم سجادی 12 340 37 55
مهدی صالحی 14 596 65 78
علی عرب 11 240 27 42
علی عموزاده 15 724 69 76
مصطفی فضلی 15 700 58 84
فریده نبی زاده چیانه 3 14 8 7
فیروزه نعمتی 16 1148 78 78
اسکندر کلوری 17 1204 61 71
نادیا کوکبی 15 961 52 59
Top