# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 38 4629 96 12
احمد باقری 20 988 30 10
مهدی بهزاد 24 1737 48 17
عاتکه سادات ترحمی 10 376 10 0
مریم رجبی 36 3911 94 0
مهدی صالحی 22 1590 53 14
علی عرب 16 737 25 22
علی عموزاده 22 1480 48 0
مصطفی فضلی 20 1599 41 9
فریده نبی زاده چیانه 10 300 10 9
فیروزه نعمتی 28 2248 69 5
اسکندر کلوری 24 2140 52 4
نادیا کوکبی 24 1987 50 1
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 35 3965 139 151
احمد باقری 19 797 43 47
مهدی بهزاد 22 1358 70 111
عاتکه سادات ترحمی 9 303 42 45
مریم رجبی 32 3314 120 149
مهدی صالحی 21 1369 79 83
علی عرب 15 637 42 63
علی عموزاده 20 1311 82 80
مصطفی فضلی 19 1216 63 94
فریده نبی زاده چیانه 9 237 22 19
فیروزه نعمتی 25 1988 93 90
اسکندر کلوری 22 1809 75 91
نادیا کوکبی 21 1580 66 69
Top