# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 34 4190 91 11
احمد باقری 19 857 27 9
مهدی بهزاد 21 1500 43 17
عاتکه سادات ترحمی 9 338 7 0
مریم رجبی 33 3464 87 0
سیده مریم سجادی 16 688 28 0
مهدی صالحی 21 1335 44 14
علی عرب 15 638 21 22
علی عموزاده 21 1365 45 0
مصطفی فضلی 19 1447 38 9
فریده نبی زاده چیانه 8 230 8 4
فیروزه نعمتی 27 2075 65 5
اسکندر کلوری 24 1969 49 4
نادیا کوکبی 23 1824 45 1
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 32 3593 133 138
احمد باقری 17 691 40 45
مهدی بهزاد 20 1172 64 107
عاتکه سادات ترحمی 9 272 41 43
مریم رجبی 30 2968 117 142
سیده مریم سجادی 14 532 42 62
مهدی صالحی 20 1110 76 83
علی عرب 14 542 40 62
علی عموزاده 19 1194 80 79
مصطفی فضلی 18 1093 63 94
فریده نبی زاده چیانه 8 184 20 18
فیروزه نعمتی 23 1805 93 90
اسکندر کلوری 21 1674 71 84
نادیا کوکبی 20 1441 65 69
Top