نمایش 1 - 8 از 14 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 32 3708 86 11
احمد باقری 17 718 24 7
مهدی بهزاد 19 1311 42 15
عاتکه سادات ترحمی 9 306 7 0
مریم رجبی 31 3014 79 0
سیده مریم سجادی 15 603 26 0
مهدی صالحی 20 1059 37 15
علی عرب 13 505 14 23
علی عموزاده 19 1222 40 0
مصطفی فضلی 19 1290 33 9
اسکندر کلوری 22 1795 44 4
نادیا کوکبی 20 1615 38 1
فریده نبی زاده چیانه 8 178 7 4
فیروزه نعمتی 23 1832 58 6
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
علیرضا اصغری 11 411 41 47
احمد باقری 16 579 38 43
مهدی بهزاد 18 1046 62 105
عاتکه سادات ترحمی 8 244 39 42
مریم رجبی 28 2593 112 135
سیده مریم سجادی 13 475 40 60
مهدی صالحی 18 944 71 79
علی عرب 12 396 37 57
علی عموزاده 17 1063 80 79
مصطفی فضلی 18 984 63 94
اسکندر کلوری 19 1514 68 78
نادیا کوکبی 17 1256 63 68
فریده نبی زاده چیانه 6 134 16 14
فیروزه نعمتی 21 1584 90 87
Top